Chci nadále hájit Vaše zájmy v Senátu!

Milí sousedé, drazí spoluobčané,

v pátek a sobotu 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 19, který zahrnuje Prahu 11, Prahu 15, Prahu 22, Benice, Dolní Měcholupy, Kolovraty, Královice, Křeslice a Nedvězí. A já se jako stávající senátor budu s podporou Hnutí pro Prahu 11, SENÁTOR 21 a Zelených znovu ucházet o Vaše hlasy. Budu rád, pokud mě svou volbou podpoříte. 


Posledních 6 let jsem v Senátu aktivní v oblastech ochrany životního prostředí, efektivního nakládání s veřejnými prostředky, bydlení, energetiky a participace veřejnosti na rozhodování o svém okolí. Pomohl jsem prosadit řadu důležitých zákonů a legislativních změn, například u stavebního zákonu či u zákonu o odpadech. Za podporu protikorupčních zákonů jsem byl opakovaně oceněn iniciativou Rekonstrukce státu.

Práce v Senátu spojená s legislativou je důležitá, já však vnímám, že stejně důležitá je ve funkci senátora práce v jeho volebním obvodu. Můj mandát senátora je úzce spojen s mými voliči v městské části. To si uvědomuji každý týden ve své senátorské kanceláři na pochozí zóně Háje, kam za mnou může kdokoliv přijít a probrat se mnou, co ho tíží. Občané za mnou často přichází řešit problémy v místě bydliště, politickou situaci na Praze 11 i na celostátní úrovni, nesouhlas se zahušťováním Jižního Města další výstavbou nebo návrhy na úpravu zákonů. 

  • PROSAZUJI práva občanů na zdravé životní prostředí.

  • PODPORUJI transparentní a otevřené vedení nejen státu, ale i samosprávných celků - obcí a městských částí.

  • KRITIZUJI tvorbu zákonů, které ohrožují ochranu životního prostředí a kvality života, např. nový stavební zákon.

  • USILUJI o nápravu, když vnímám nespravedlnost. Například jsem podal stížnost Ústavnímu soudu na odpuštění poplatků skládkovým firmám, protože podporuji udržitelné nakládání s odpady, jejich recyklaci a zpracování do výrobků.

  • ZASTÁVÁM udržitelnost veřejných financí, rozpočtovou zodpovědnost státu, krajů i obcí.

  • VĚNUJI SE přípravě a prosazení protikorupčních zákonů, aktivně jsem podporoval zákon o registru smluv či zákon o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

  • POCHÁZÍM z prostředí občanských spolků a aktivních občanů. Při své práci řeším každodenní problémy komunální politiky a je mi znám praktický dopad zákonů a rozhodnutí na občany městských částí.

Již šest let v Senátu hájím zájmy naší městské části a České republiky a s pokorou v tom chci pokračovat i v nadcházejícím volebním období. 

Váš senátor z Jižňáku

Ladislav Kos


Senát schválil energetický zákon

V Senátu jsme 20. září 2022 schválili energetický zákon. Ten umožní zastropovat ceny elektrické energie a plynu. Konkrétní ceny a termíny stanoví vláda ve svém nařízení. Při této příležitosti jsem položil náměstkovi ministra průmyslu a obchodu několik otázek, které jsem od občanů dostal v průběhu kontaktní kampaně. Zde jsou jeho odpovědi:

● V úsporném tarifu bude v letošním roce vyplaceno cca 4 tis. Kč na odběrné místo (domácnost) formou snížení záloh nebo vyúčtování spotřeby elektrické energie (náklady celkem 17 mld. Kč).

● Úsporný tarif pro rok 2023 byl zrušen, nahradí ho zastropování cen.

● Centrální teplo pro bytové domy, které dodávají teplárny, NEBUDE dotováno. Pouze plynové kotelny budou mít zastropovanou cenu plynu, kotelny na ostatní paliva (uhlí, topný olej, štěpka…) nebudou nijak dotovány.

● Co se týče ceny tepla dodávaného do bytových domů na Prahu 11, Prahu 15 a Prahu 22, předpokládá se navýšení ceny od ledna nebo prosince o cca 30 % z důvodu navýšení ceny uhlí a emisních povolenek.

Zdrojem pro státní dotování cen by měla být solidární (mimořádná, válečná) daň a dividenda z hospodaření firmy ČEZ. Další detaily budou upřesněny v nařízení vlády na jejím jednání 5. 10. 2022.

Věřím, že se nám společně podaří překonat toto složité období s vysokými cenami energií. Pokud budete mít jakékoli dotazy na dané téma, včetně dotazů na možnosti finanční pomoci, neváhejte se na mne obrátit.

Usiluji o spravedlivější rozdělení topných nákladů v bytových domech

V posledních měsících slyšíme o nutnosti úspor tepla s tím, že snížení teploty v místnosti o jeden stupeň sníží spotřebu tepla o 6 %, čímž dojde ke snížení plateb za energie. Bohužel v bytových domech tomu tak není.
Systém rozúčtování spotřeby tepla v bytových domech, který určuje vyhláška č. 269/2015 Sb., je totiž značně složitou záležitostí. Základní složka nákladů (30-50 %) se vypočítá podle plochy bytové jednotky. Spotřební složka nákladů (50-70 %) se pak měří měřidly nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění v bytové jednotce. Tato spotřební složka nesmí u jednotlivých bytů podle vyhlášky překročit hodnotu o 20 % nižší a o 100 % vyšší než je průměr domu (BD, SVJ).
V praxi to znamená, že i při maximálních úsporách a snížení teploty v bytě nemůže být platba za spotřební složku tepla nižší než 80 % průměru domu (BD, SVJ). Naopak ani při maximálním plýtvání nemůže být platba vyšší, než je dvojnásobek průměru domu (BD, SVJ).
Takto stanovený výpočet platby za teplo je demotivující pro úspory energie, neboť v platbě tyto úspory nejsou nijak zhodnoceny. Proto jsem včera v usnesení jednomyslně schváleném hospodářským výborem, navrhl změnu výpočtu platby za teplo v bytových domech tak, aby byly topné náklady spravedlivě rozděleny a finančně motivovaly k úsporám.
V bytových domech žijí v ČR cca 4 miliony obyvatel, tudíž přínosy při motivaci k úsporám mohou zásadně snížit spotřebu tepla v ČR, i finanční náklady občanů, kteří se chovají úsporně.

Kosí noviny

Milí čtenáři,

již šest let jsem senátorem z Jižňáku. Možná Vás napadá otázka, proč kandiduji znovu. Kvůli penězům, moci, z ješitnosti či z pocitu nepostradatelnosti? Ti, kteří mě znají, ví, že pro to mám jinou motivaci - hájit zájmy občanů v mém volebním obvodu, a to jak na komunální, tak na senátní úrovni. Bojovat za zeleň místo betonu. Chránit životní prostředí. 

O mém příběhu a hodnotách, o zákonech, které jsem pomohl prosadit, i o mých plánech a vizích pro další volební období si můžete přečíst v Kosích novinách, které brzy najdete ve svých schránkách! Elektronickou verzi volebních novin pak najdete zde.

                  

Read more

Vláda si neví rady s úspornými tarify

Občané již dva měsíce slyší sliby od vlády, že dostanou příspěvek na elektrickou energii, plyn a dálkově dodávané teplo ve výši až 16 tis. Kč. Příspěvek se měl objevit v říjnovém vyúčtování nebo zálohách.

V Senátu jsme proto minulý týden narychlo schvalovali zákon, který umožňuje úsporné tarify zavést. Namítali jsme sice, že dáváme vládě bianco šek, protože nemáme konkrétní podobu o struktuře příspěvku, ale ministr Síkela tyto naše obavy rozptyloval ujištěním, že vše bude tak, jak vláda slíbila. O jeho odpovědích jsem Vám psal v předešlém příspěvku.

Neuplynul však ani týden a dozvídáme se, že příspěvek 16tis.Kč byl vlastně myšlen na roční období od října 2022 do října 2023, tudíž že na podzim dostanou občané pouze čtvrtinu ze slibovaných 30 miliard korun a zbytek až v příštím roce. Jiní členové vlády a vládní ekonomové tyto informace vyvrací. Naprostý chaos.

Proč tato veletoč? Souvisí se zjištěním vlády, že rozdat 30mld.Kč si letos nemůže státní rozpočet dovolit? Že dividendy ČEZu a prostředky ze zvýšeného výběru daní již vláda v letošním rozpočtu utratila? Pokud tomu tak je, vláda by nám to měla sdělit a nikoli nadále mlžit. Občané si v této nelehké době zaslouží být objektivně informováni. Komunikace vlády je bohužel chaotická a nahodilá a je to jedna z jejich největších slabin.

Problematice se budu nadále věnovat a budu vyžadovat po kompetentních členech vlády dodržení jejich slibů, tedy vyplacení celého příspěvku ještě v tomto roce.

Ladislav Kos (HPP 11): Vláda si neví rady s úspornými tarify | PrahaIN


Pracovní návštěva Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s.

V rámci návštěvy ÚJV Řež s podvýborem pro energetiku jsme zavítali na několik pracovišť, která mají zásadní význam pro chod naší jaderné energetiky, hledání alternativních zdrojů energie i pro medicínu.

Provoz pro kvalitativní zkoušky materiálů z jaderných reaktorů elektráren Dukovany a Temelín. Výsledky zkoušek jsou rozhodující pro povolování prodlužování provozu JE

Provoz na likvidaci jaderných odpadů, které se následně ukládají ve štole Richard 

Provoz vodíkových technologií, který již od r.2010 propaguje vodík jako energetické medium a palivo pro silniční i železniční dopravu a provádí v oblasti jeho výroby a aplikace

Provoz výroby radiofarmak pro moderní diagnostickou metodu rakovinových onemocnění tzv. PET (Pozitronovou emisní tomografii)

 

 

 

 


Kolem Milíčovského lesa mají stát "Petřínské rozhledny".

O záměru ČEPS změnit trasu vedení velmi vysokého napětí (VVN) mezi Újezdem a Křeslicemi jsem vás již informoval. Současná trasa (černá) vede přes pole, ta nová (červená) má být ovšem vedena v těsném sousedství Milíčovského lesa (cca 40 m) - prý kvůli využití polních pozemků pro výstavbu a odstranění „fragmentace“ prostoru.

Majitel pozemků mezi Újezdem a Křeslicemi si tedy prosadil vymístění stožárů k lesu, aby mohl tyto pozemky zastavět.

Obrázek ukazuje, jak by po takové změně vypadalo panorama pohledu na Milíčovský les od Újezda - čtyři monstrózní sloupy jej naprosto zničí. A pokud se budete procházet v lese, můžete se zblízka kochat ocelovými stožáry o velikosti Petřínské rozhledny (viz obr.) a naslouchat zvukovým efektům, které vedení VVN často vydává.

Proti tomuto záměru se postavil Křeslický Spolek i Městská část Praha - Křeslice. A protože se takové plány nelíbí ani mně, hodlám spolu s nimi učinit vše proto, aby i nové vedení vysokého napětí vedlo ve stávající trase.

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ceps-postavi-obri-stozary-napeti-elektrina.A170609_2331441_ekonomika_fih?

 

 


Národní plán obnovy

Jedná se o 170mld. Kč z EU určených na podporu hospodářství ČR v letech 2022 – 2026, po covidové pandemii a k jeho digitálnímu a zelenému přechodu.
Při čtvrtečním jednání s generální ředitelkou pracovní skupiny Evropské komise na podporu oživení a odolnosti, kterého jsem se zúčastnil jako zástupce hospodářského výboru Senátu, nám paní Celine Gauer m.j. potvrdila, že ČR splnila většinu podmínek pro čerpání této podpory, kromě jediné. A tou je nesoulad českého znění zákona o střetu zájmů a definice skutečného vlastníka s předpisy EU.
Poslanecká sněmovna má tedy „domácí úkol“, aby do června t.r. zákon změnila.
Jednotlivé oblasti, kam mají prostředky z Národního plánu obnovy směřovat jsou následující:
I. pilíř - Digitální transformace (27 854 mil. Kč)
II. pilíř - Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (85 182 mil. Kč)
III. pilíř - Vzdělávání a trh práce (41 006 mil. Kč)
IV. pilíř - Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 (10 895 mil. Kč)
V. pilíř - Výzkum, vývoj a inovace (13 200 mil. Kč)
VI. pilíř - Zdraví a odolnost obyvatel (12 441 mil. Kč)

 


Senátorské okénko

Vážení spoluobčané,

za necelý rok končí můj senátní mandát, proto patrně čtete můj poslední sloupek v tomto volebním období. Jestli pro Vás budu moci pracovat dalších 6 let rozhodnete svou volbou v roce 2022.

V Senátu jsme se letos intenzivně věnovali zejména “covidovým” zákonům a snažili se zmírnit dopady pandemie na hospodářství, zdravotnictví i na jednotlivé občany. Jako místopředseda hospodářského výboru jsem se ale prioritně věnoval zákonům z těchto dalších oblastí.

 

Zákon o odpadech

Protože jsem v daném oboru pracoval 30 let, byl jsem aktivní při posuzování odpadového zákona v Senátu a navrhl několik zásadních změn. Ty však Poslanecká sněmovna nepřijala, proto jsme s dalšími kolegy podali ústavní stížnost na odstavce zákona týkající se skládkových poplatků. Místo směřování k obcím a státu totiž zůstávají poplatky v kapsách skládkových firem. Ústavní soud dosud nerozhodl.

Stavební zákon

Tento nový zákon mj. vytváří novou státní strukturu stavebních úřadů a přes zásadní odpor Senátu byl schválen poslanci. Přitom nezlepšuje situaci v realizaci staveb, v mnohém ji dokonce zhoršuje. Nová vláda zákon slíbila opravit, aby byl vyvážený pro všechny zúčastněné (developery, obce, kraje i jednotlivé občany). Na tom se budu aktivně podílet i já.

Balíček opatření proti klimatické změně

Lidská činnost má nepochybně neblahý vliv na naši planetu. Některá opatření navrhovaná EU ale považuji za příliš rychlá a v mnoha ohledech kontraproduktivní. Protože neexistují ekonomické studie jejich dopadů a hrozí bezpečnostní či sociální rizika, postavil se Senát k některým z nich kriticky.Jsem tu pro Vás...

Jsem vám i nadále k dispozici v senátní kanceláři na Hájích, kde mě můžete navštívit každé pondělí ve 14-18 h nebo kdykoliv po dohodě.

Přeji nejen občanům Jižního Města klidné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho úspěchů v nastávajícím roce 2022!

Váš senátor Ladislav Kos

 

 

  


Senátor Kos na straně obcí v pořadu REPORTÉŘI ČT

Loni v prosinci prošel Poslaneckou sněmovnou zákon, který jde na ruku skládkovým společnostem a zejména jednomu z nejbohatších Čechů Danielu Křetínskému. Jeho společnost totiž podle českých úřadů dlouhodobě obchází zákon o odpadech, který ji určuje platit za skládkování vysoké poplatky. Jsou to v úhrnu miliardy korun, o které by mohly být bohatší města i stát. Loňským zásahem poslanců, ale i ministerstva životního prostředí se skládkovým firmám staré dluhy odpouštějí. Případem, který nese všechny znaky politického lobbyingu, se zabývá i policie. Někteří senátoři v čele se senátorem Kosem chtěli ze zákona vyřadit právě ty odstavce, které zpětně poplatky skládkovým firmám "odpouštějí". Ale Poslanecká sněmovna následně rozhodla o jejich ponechání. Senátor Kos proto inicioval vypracování a podání ústavní stížnosti k tomuto zákonu.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/221452801240026/video/863357

 

 


get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug