Hodnoty

Komunální úroveň:

 • Jsem zásadně proti rozsáhlému zastavování zelených ploch bytovou či administrativní zástavbou.

 • Navrhuji přesun rozhodovacích pravomocí veřejné správy na co nejnižší možnou úroveň, tj. ve větší míře než dosud i na městské části Prahy.

 • Prosazuji zvýšení dotací městským částem z rozpočtu hl.m. Prahy.

 • Usiluji o zlepšení dopravní situace v regionu podporou dokončení pražského okruhu a obchvatu Uhříněvsi, tím dojde k zamezení průjezdu kamionů naším regionem.

 • Odmítám výstavbu dálniční kapacitní křižovatky na 4.km D1 – Exit 4 s hrozbou výstavby kapacitní komunikace po okraji Miličovského lesa.

 • Usiluji o zlepšení práce městské policie při ochraně veřejného pořádku.

Celostátní úroveň:

 • Jsem pro přijetí protikorupčních zákonů z dílny „Rekonstrukce státu“.

 • Zastávám otevřenost a transparentnost na všech úrovních státní správy a samosprávy.

 • Jsem pro maximální zachování svobody projevu, a to jak na veřejnosti, tak i v elektronických mediích.

 • Prosazuji dostupnost a vymahatelnost práva, zpřehlednění právního řádu. Viník má nyní větší práva než poškozený.

 • Podporuji ochranu přírody a krajiny, preferuji místní zemědělské produkty

 • Požaduji veškerou hospodářskou činnost posuzovat z hlediska trvale udržitelného rozvoje. V dopravě např. podporovat náhradu nákladní automobilové přepravy železnicí.

 • Prosazuji hospodárné a efektivní využití veřejných financí.

 • Budu všemožně usilovat o zrušení daňových rájů coby možnosti daňového úniku a legalizace peněz z trestné činnosti.

 • Pro jednání o Transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP) nebo jiných mezinárodních smlouvách požaduji transparentní projednání a zachování současných evropských standardů v oblasti ochrany spotřebitele a životního prostředí.

 • Požaduji ochranu schengenských hranic a přísnější unijní imigrační politiku, při zachování otevřenosti vůči osobám pronásledovaným za podporu demokracie a náboženské svobody.

 • Budu vždy pro maximální podporu rodiny, ať už formou daňových úlev, slev na sociálním pojištění nebo přímé finanční pomoci. Chci, aby veškeré zákony byly posuzovány z hlediska dopadu na rodinu.