Třetí rok senátorem

Můj třetí rok v Senátu začal, díky volbám do Senátu, pozitivně, a to úspěšným ustanovením Klubu pro liberální demokracie - SENATOR21, kterýčítá šest členů a jehož jsem místopředsedou. Potěšilo mě i zvolení do funkce místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, které vnímám jako ocenění mé dvouleté práce v tomto výboru.

Další rok v hospodářském výboru jsem započal jako zpravodaj zákona o zrušení Fondu národního majetku. Fond, na kterém se shromažďovaly prostředky z dividend podniků s účastí státu (zejména ČEZu), měl prioritně sloužit k pokrytí závazků státu na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací, které činí přes 100 mld. Kč. Druhotně byl využíván k pokrytí schodku důchodového účtu. Jeho aktuální stav byl přibližně 34 miliard korun. Novelou zákona však došlo k zavedení možnosti převedení prostředků do státního rozpočtu a jejich využití v jakékoli kapitole. Šlo tedy o snahu vysát z Fondu maximum prostředků a použít je na populistická opatření, jako například slevu na jízdné. S tímto řešením jsem zásadně nesouhlasil a podařilo se mi o škodlivosti zrušení Fondu přesvědčit nejen výbor, ale i plénum Senátu. Jasné stanovisko Senátu však narazilo v Poslanecké sněmovně, která si nakonec po třikrát opakovaném hlasování sehnala potřebných 102 hlasů a Senát přehlasovala. 

V lednu pak přišla špatná zpráva z Ústavního soudu, který nenašel důvod pro snížení hlukových limitů. Byl jsem totiž jedním ze senátorů, kteří podali ústavní stížnost na nařízení, kterým před třemi lety vláda změkčila výpočet hladiny hluku. Přestože hluk je jedním z hlavních atributů negativního vlivu na lidské zdraví u Ústavního soudu však převážil názor, že moderní lidská společnost není schopná zabezpečit svou existenci bez vytváření hluku. Ve snažení snížit dopad hluku z automobilové dopravy jsem se však nevzdal a zahájil jsem jednání na Ministerstvu dopravy, šlo mi především o snížení hluku z Pražského okruhu a D1. Navrhoval jsem například snížení rychlosti pro kamiony v nočních hodinách, MD však namítá, že by toto řešení bylo neekonomické. 

V únoru jsme v Senátu velkou většinou zamítli komunistický návrh na zdanění církevních restitucí. Není totiž přípustné, aby se v právním státě právo ohýbalo tak, jak to vyhovuje vládnoucí koalici. Bohužel, chtění vládních stran ANO a ČSSD (s pomocí SPD) vyhovět komunistickému požadavku, vedl opět k přehlasování Senátního zamítnutí. Nicméně Ústavní soud, kam jsme s kolegy z klubu Senátor 21 a dalšími 40 senátory podali stížnost, rozhodl letos v říjnu, že zdanění je protiústavní. Považuji tento výrok za prokázání skutečnosti, že v rozhodování Senátu hrají roli především racionální, nikoli politické argumenty, jak je tomu v Poslanecké sněmovně.

Byl sem rovněž zpravodajem dalšího důležitého tisku - novely o dani z nabytí nemovitých věcí. Jedná se o daň ve výši 4% z hodnoty nemovitosti. Považuji ji asi za tu nejnesmyslnější daň, která existuje. Senát tak návrh na zrušení této daně schválil. Pořízení vlastního bydlení by tak mohlo být o 4% levnější, nicméně vládním stranám bylo milejší 13 mld. Kč ve státním rozpočtu, než v kapsách občanů kupujících byt a senátní nesouhlas v PS přehlasovaly.

Milou povinností bylo i zpravodajování Novely insolvenčního zákona, který měl pomoci tzv. dětským dlužníkům. Novelu se mi tak podařilo bezpečně provést legislativním proces až ke schválení na plénu. 

Na senátní půdě se mimo jiné dlouhodobě věnuji problematice změny klimatu, toto téma je velmi úzce spojeno i s otázkou energetiky. Jsem tak aktivním účastníkem různých seminářů a diskuzí, které jsou na půdě Senátu či Poslanecké sněmovny na téma energetiky pořádány. Snažím se na nich prosazovat odklon státní podpory uhelných a jaderných zdrojů směrem k individuálním nebo komunitním zdrojům obnovitelné energie. K diskuzi přispěl i náš senátní Klub SENÁTOR 21, který v květnu pořádal seminář na téma Ekonomické souvislosti rozvoje jaderné energetiky, který byl zaměřený na obchodně investiční modely související s plánovanou výstavbou jaderných reaktorů. Na téma jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie jsem nedávno polemizoval i v časopisu Senát

Velkou část roku nám zabrala i práce na ústavní žalobě na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení Ústavy, která byla s velkou precizností připravena našim Klubem pro liberální demokracii - SENÁTOR 21. Žaloba popisuje 8 skutků, které jsou hrubým porušením Ústavy. Žalobu podepsalo 35 senátorek a v červenci pro ni ze 75 přítomných senátorů hlasovalo 48, proti návrhu bylo 20 a zdrželo se 7. V září byla ústavní žaloba projednána v Poslanecké sněmovně, kde bylo třeba, aby 120 poslanců vyslovilo svůj souhlas s podáním ústavní žaloby k Ústavnímu soudu, bohužel se pro vyslovilo pouze 58 poslanců. 

V dalším roce se budu soustředit především na nový Stavební zákon, který pro MMR  „píše“ Hospodářská komora a developeři v čele se společností Central Group. Přijetí zákona tak může vyústit ve stav, kdy budou mít developerské skupiny při rozhodování o výstavbě mnohem více práv než obyčejní občané či stát. Nevynechávám proto jakoukoli možnost k věcné kritice zákona.

Práce v Senátu spojená s legislativou je důležitá, já však vnímám, že stejně důležitá je ve funkci senátora práce v jeho volebním obvodu. Díky většinovému volebnímu systému je mandát senátora úzce spojen s jeho voliči. To si uvědomuji každý týden ve své senátorské kanceláři na pochozí zóně Háje, kam za mnou může kdokoliv přijít a poradit se s tím, co ho tíží. Náměty se kterými lidé přicházejí, je možné rozdělit do několika kategorií:

  • Problémy v místě bydliště (neprůhledné hospodaření BD, SVJ, konflikty s nájemníky, hluk z okolí...)
  • Chybějící nebo nevyhovující drobný městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, pítka, tráva, chodníky)
  • Politická situace na Praze 11
  • Nesouhlas se zahušťováním JM
  • Návrhy na úpravu zákonů

Ve své činnosti na Praze 11 jsem v docela atypické situaci, kdy přestože jsem byl zvolen senátorem, jsem opozičním zastupitelem. A vzhledem k tomu, že hlasitě kritizuji činnost Rady MČ zejména v oblasti zahušťování JM a neefektivního hospodaření s veřejnými prostředky, je komunikace s vedením P11 oboustranně značně obtížná. Přesto anebo právě proto hájím právo občanů na klidné bydlení jak na výborech a komisích, tak i na setkáních s občany. 

Na místní úrovni se věnuji především těmto tématům:

Areál ledových sportů, Sandra, Hamrsport, Obytný soubor Výstavní, efektivní hospodaření MČ, trafiky a poradenské smlouvy, územní studie Háje, Opatov a Roztyly. Více k těmto tématům naleznete na FB či webu HPP11.

Komunikuji samozřejmě s občany i vedením ostatních městských částí mého senátního obvodu, účastním se jejich zastupitelstev, vnímám a snažím se řešit jejich hlavní problémy:

Praha 15 

  • současné vedení MČ ve složení ANO, TOP09, ODS se vrátilo ke svým developerským aktivitám. Spolu s uskupením Patnáctka náš domov, se snažím na této MČ „umravňovat developery“.

Praha 22

  • na radnici přišla nová garnitura politiků ze stran STAN a Naše město, která se již minulé volební období profilovala směrem k omezení výstavby na P22. Nyní zde řeší následky expanze bytové výstavby v posledních letech, zejména absenci školství, služeb a zdravotní péče.

Praha – Kolovraty 

  • chválím počin radnice v podobě otevření koupaliště. 
  • MČ řeší výstavbu školy a bytů.

Praha – Dolní Měcholupy 

  • rovněž zasažena expanzí výstavby v podobě sídliště na okraji MČ, kterou MČ poměrně obstojně zvládá. Nyní řeší problém s výstavbou zázemí fotbalového hřiště, který však rovněž spěje ke zdárnému řešení.

Pokud chcete vědět, jak jsem v uplynulém období hlasoval, můžete se podívat zde.

 

Ladislav Kos, váš senátor.

get updates

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug